Learning SQL Server 2014

آموزش نرم افزار طراحی و مدیریت بانک های اطلاعاتی

34,000 تومان

این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار Microsoft SQL Server 2014، دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش SQL Server 2014 می باشد.

شماره شناسنامه اثر: ۰۴۹۱۱۴-۰۲۳۷۸-۸

در انبار موجود نمی باشد

می‌توانید ایمیل خود را وارد کنید تا از موجود شدن این محصول بصورت خودکار آگاه گردید.

چکیده

این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار Microsoft SQL Server 2014، دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش SQL Server 2014 می باشد.

شماره شناسنامه اثر: ۰۴۹۱۱۴-۰۲۳۷۸-۸

توضیحات

Learning SQL Server 2014

نرم افزار SQL Server یکی ازمحبوب ترین و قدرتمند ترین نرم افزارهای طراحی و مدیریت بانک‌‌های اطلاعاتی رابطه ای می باشد. در این دوره آموزشی شما با نحوه نصب برنامه SSMS، روش های مختلف ایجاد یک بانک اطلاعاتی و جداول آشنا شده و نحوه کار با انواع داده ها را فرا خواهید گرفت. همچنین اصول کار با کلید اصلی، Index ها و قیدها از دیگر مطالبی است که در این دوره آموزشی خواهید آموخت. علاوه بر این، با آموزش مباحثی نظیر روابط میان جدول و تضمین ارتباط روش های نرمال سازی را نیز فرا خواهید گرفت.

در دوره متوسط این آموزش با بررسی دستورات DQL، به مطالعه دستورات Join و جداول Bridge پرداخته و با توابع تجمعی و انواع مختلف عملگرها بصورت کامل آشنا خواهید شد. علاوه بر این، توابع رتبه بندی، دستور شرطی Case و دستورات DML از دیگر مباحثی است که بصورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در دوره پیشرفته، شما با دستورات DDL آشنا خواهید شد. علاوه بر این، با آموزش نحوه کار با جداول موقت، به بررسی کامل انواع توابع پرداخته، سپس اصول کار با Schema و View را فرا خواهید گرفت. علاوه براین در این دوره آموزشی، نحوه کار با Stored Procedureها، Triggerها و تراکنش ها را خواهید آموخت.

این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار Microsoft SQL Server 2014، دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش SQL Server 2014 می باشد.

نرم افزار Learning SQL Server 2014 :

این دیسک شامل نسخه نهایی نرم افزار SQL Server 2014 به منظور استفاده در آموزش SQL Server 2014 می باشد. نرم افزار Microsoft SQL Server 2014 بر روی Windows 7 یا نسخه های جدیدتر از آن قابل نصب خواهد بود. پس از نصب با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید.

دوره مقدماتی Learning SQL Server 2014 :

١ – مقدمه
مقدمه

٢ – نصب برنامه (١)
آشنایی با SQL – فرایند نصب – تنظیم ویژگی ها

٣ – نصب برنامه (٢)
تنظیم Collation – تنظیمات امنیتی

۴ – ورود به برنامه
سرویس SQL Server – ورود به Management Studio – محیط عمومی برنامه

۵ – پایگاه داده
پایگاه داده

۶ – مدیریت فایل ها
کار با فایل های ثانویه – کنترل حجم فایل

٧ – امکانات سربرگ Options
امکانات سربرگ Options (١) – امکانات سربرگ Options (٢)

٨ – مفاهیم ابتدایی
مفهوم SQL و TSQL – گروه بندی دستورات SQL – نام گذاری Objectها

٩ – ایجاد پایگاه داده توسط Query
ایجاد پایگاه داده توسط Query (١) – ایجاد پایگاه داده توسط Query (٢)

١٠ – ایجاد جدول
ایجاد جدول

١١ – انواع داده (١)
کار با Data Typeها – گروه Exact Numeric – گروه Approximate Numeric – گروه Date And Time

١٢ – انواع داده (٢)
گروه Character Strings – گروه Unicode Character Strings – گروه Binary Strings – سایر انواع داده

١٣ – طراحی یک جدول نمونه
طراحی یک جدول نمونه (١) – طراحی یک جدول نمونه (٢) – طراحی یک جدول نمونه (٣)

١۴ – مفهوم Primary Key
مفهوم Primary Key

١۵ – درج و مقدار دهی کلید اصلی
درج کلید اصلی – مقدار دهی کلید اصلی

١۶ – ذخیره تغییرات
ذخیره تغییرات

١٧ – کار با Indexها
مفهوم Index – ایجاد Index ها – استفاده از Indexها

١٨ – کار با قیدها (١)
کار با Not Null Constraint – کار با Check Constraint

١٩ – کار با قیدها (٢)
کار با Constraint Unique – کار با Primary Key Constraint – کار با Default Constraint

٢٠ – روابط میان جداول
مفهوم رابطه در جداول – ایجاد کلید خارجی

٢١ – تضمین ارتباط
مفهوم Referential Integrity – ایجاد Relationship

٢٢ – مفهوم نرمال سازی
مفهوم نرمال سازی

٢٣ – اجرای نرمال سازی
اجرای نرمال سازی (١) – اجرای نرمال سازی (٢)

٢۴ – آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ – آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

دوره متوسط Learning SQL Server 2014 :

١ – دستور Select
دستور Select

٢ – استخراج اطلاعات
استخراج اطلاعات (١) – استخراج اطلاعات (٢) – استخراج اطلاعات (٣)

٣ – کار با Where
نحوه استفاده از Where – کاربرد عملگرها در دستور Where

۴ – عملگر Like
عملگر Like 

۵ – بانک اطلاعاتی PUBS
کار با بانک اطلاعاتی PUBS – استخراج اطلاعات از PUBS (١) – استخراج اطلاعات از PUBS (٢)

۶ – کار با جداول دارای رابطه
کار با جداول دارای رابطه

٧ – دستورات Join
کار با Inner Join – کار با Outer Join – سایر حالت های Join

٨ – ایجاد جدول Bridge
ایجاد جدول Bridge (١) – ایجاد جدول Bridge (٢)

٩ – مدیریت Relational Databases
استخراج اطلاعات توسط Bridge – انواع ارتباط دو جدول – استخراج اطلاعات از چند جدول

١٠ – توابع تجمعی
توابع تجمعی (١) – توابع تجمعی (٢)

١١ – توابع و جداول
توابع و جداول Bridge – توابع و جداول دارای رابطه

١٢ – گروه بندی و شرطی سازی
دستور Group By – دستور Having

١٣ – کار با Sub Query
کار با Sub Query

١۴ – عملگرهای In و Exists
عملگر In (١) – عملگر In (٢) – عملگر Exists

١۵ – سایر عملگرها
ایجاد رابطه با Sub Query – عملگر Union – عملگرهای Intersect و Except

١۶ – تقدم عملگرهای منطقی
تقدم عملگرهای منطقی

١٧ – توابع رتبه بندی
توابع رتبه بندی (١) – توابع رتبه بندی (٢)

١٨ – دستور شرطی Case
کار با دستور شرطی Case – ساختار پیشرفته دستور Case

١٩ – دستور CTE
کار با CTE – نکات پیشرفته CTE

٢٠ – دستورات DML
دستورات DML

٢١ – دستور Insert
دستور Insert (١) – دستور Insert (٢)

٢٢ – دستور Update
دستور Update (١) – دستور Update (٢)

٢٣ – سایر دستورات DML
دستور Delete – دستور Select Into

٢۴ – آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ – آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

دوره پیشرفته Learning SQL Server 2014 :

١ – دستورات DDL
دستور Create – دستورات Alter و Drop

٢ – جدول موقت
کار با جدول موقت – دامنه جدول موقت – کاربرد جدول موقت

٣ – توابع SQL
توابع SQL

۴ – توابع Scalar
تابع Cast – تابع Convert – توابع Date And Time

۵ – توابع منطقی و ریاضی
توابع منطقی – توابع ریاضی

۶ – توابع Metadata
توابع Metadata

٧ – توابع رشته ای
توابع Char و CharIndex – تابع Concat – توابع Right ،Left و Substring – سایر توابع رشته ای

٨ – توابع سیستمی
توابع سیستمی

٩ – مفاهیم تعریف توابع
مبانی تعریف توابع – کار با متغیرها – مفاهیم Batch و Scope

١٠ – توابع User Defined
ایجاد یک تابع – ایجاد بدنه تابع – کار با تابع User Defined

١١ – کار با Schema
مفهوم Schema – استفاده از Schema

١٢ – استفاده از Viewها
ایجاد یک View – کار با Viewها

١٣ – کار با Stored Procedureها
استفاده از Stored Procedure (١) – استفاده از Stored Procedure (٢) – کار با Stored Procedureهای سیستمی

١۴ – کار با DML Triggerها
کار با DML Triggerها (١) – کار با DML Triggerها (٢)

١۵ – کار با DDL Triggerها
کار با DDL Triggerها (١) – DDL Triggerها (٢)

١۶ – کار در CMD
کار در CMD

١٧ – کار با تراکنش ها
مفهوم تراکنش ها – تراکنش های AutoCommit

١٨ – انواع تراکنش ها
تراکنش های Implicit – تراکنش های Explicit

١٩ – کنترل جریان دستورات
دستورات Try-Catch – تکنیک Save Point

٢٠ – تنظیم Isolation
ویژگی Isolation – حالت Read Uncommitted – سایر انواع Isolation Level

٢١ – دستور While
دستور While

٢٢ – کنترل صحت دستورات
کنترل صحت دستورات

٢٣ – مدیریت Databaseها
پشتیبان گیری دستی – بازگردانی فایل پشتیبان – نحوه Attach و Detach کردن

٢۴ – آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

٢۵ – آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

learning sql server 2014 Learning SQL Server 2014 Learning SQL Server 2014 Learning SQL Server 2014

Learning SQL Server 2014

Learning SQL Server 2014-Learning SQL Server 2014-Learning SQL Server 2014-Learning SQL Server 2014-Learning SQL S-Learning SQL-Learning SQL Server 2014 Server 2014erver 2014-Learning SQL Server 2014-Learning SQL Server 2014

توضیحات تکمیلی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Learning SQL Server 2014”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

محصولات مرتبط

طراحی سایت