آموزش جامع طراحی آشپزخانه با ۳dsmax 2018

کد محصول: E1278

30,000 تومان

وضعیت محصول: موجود

گارانتی

نماینده رسمی بهکامان در ایران

تعداد دیسک

تعداد دیسک این محصول

توضیحات مختصر

مشخصات:

قیمت : ۳۰۰٫۰۰۰ ریال

نسخه : ۲۰۱۸

سال تولید : ۱۳۹۶

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : ۲ عدد

مدت زمان آموزش : ۱۱ ساعت

سبک آموزش : مالتی مدیا

نرم افزار : دارد

توضیحات بیشتر

آموزش جامع طراحی آشپزخانه با ۳dsmax 2018

شماره پروانه انتشار نرم افزار : ۰۶۰۳۷۹ – ۰۰۰۹۷ – ۸

مباحث آموزشی :

فصل اول : معرفی

فصل دوم : مدیریت فایل

فصل سوم : مدیریت موضوعات

درس اول : ایجاد لایه ها

درس دوم : نام گذاری لایه ها

فصل چهارم : تنظیم مقیاس

درس اول : شرح تنظیم مقیاس

درس دوم : ابزار و پنجره تنظیم مقیاس

فصل پنجم : طراحی صحنه

درس اول : مدل سازی صحنه (معرفی)

درس دوم : مدل سازی صحنه (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازی صحنه (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازی صحنه (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازی صحنه (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازی صحنه (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازی صحنه (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازی صحنه (بخش هشتم)

درس نهم : مدل سازی صحنه (بخش نهم)

درس دهم : نتیجه گیری

فصل ششم : کابینت ایستاده (۱)

درس اول : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش اول)

درس دوم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش دوم)

درس دوم – قسمت دوم : (روش دوم نصب درب)

درس سوم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش پنجم)

درس پنجم – قسمت دوم : (instanced paste )

درس ششم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش ششم)

درس ششم – قسمت دوم : (Measure)

درس هفتم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش هشتم)

درس نهم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش نهم)

درس دهم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش دهم)

درس یازدهم : نتیجه گیری

فصل ششم : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون

درس اول : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش اول)

درس دوم : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش دوم)

درس سوم : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش سوم)

درس چهارم : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش چهارم)

درس پنجم : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش پنجم)

درس ششم : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش ششم)

فصل ششم : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی دستگیره

درس اول : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی دستگیره (بخش اول)

درس اول : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی دستگیره (بخش دوم)

فصل هفتم : کابینت ایستاده (۲)

درس اول : مدل سازی کابینت ایستاده از نوع  UTILITY

درس دوم : نتیجه گیری

فصل هشتم : کابینت رومیزی

درس اول : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش اول)

درس دوم : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش هشتم)

درس نهم : نتیجه گیری

فصل نهم : سینک (۱)

درس اول : مدل سازی سینک (بخش اول)

درس دوم : مدل سازی سینک (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازی سینک (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازی سینک (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازی سینک (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازی سینک (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازی سینک (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازی سینک (بخش هشتم)

درس نهم : نتیجه گیری

فصل دهم : آبچکان (۱)

درس اول : مدل سازی آبچکان (بخش اول)

درس دوم : مدل سازی آبچکان (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازی آبچکان (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازی آبچکان (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازی آبچکان (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازی آبچکان (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازی آبچکان (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازی آبچکان (بخش هشتم)

درس نهم : نتیجه گیری

فصل یازدهم : کابینت ایستاده (۳+۴)

درس اول : مدل سازی کابینت ایستاده (۳+۴) (بخش اول)

درس دوم : مدل سازی کابینت ایستاده (۳+۴) (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازی کابینت ایستاده (۳+۴) (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازی کابینت ایستاده (۳+۴) (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازی کابینت ایستاده (۳+۴) (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازی کابینت ایستاده (۳+۴) (بخش ششم)

درس هفتم : نتیجه گیری

فصل دوازدهم : کابینت ایستاده (۵+۶)

درس اول : مدل سازی کابینت ایستاده (۵+۶) (بخش اول)

درس دوم : مدل سازی کابینت ایستاده (۵+۶) (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازی کابینت ایستاده (۵+۶) (بخش سوم)

درس چهارم : نتیجه گیری

فصل سیزدهم : آبچکان (۲)

درس اول : مدل سازی آبچکان (۲) (بخش اول)

درس دوم : مدل سازی آبچکان (۲) (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازی آبچکان (۲) (بخش سوم)

درس چهارم : نتیجه گیری

فصل چهاردهم : سینک (۲)

درس اول : مدل سازی سینک (۲) (بخش اول)

درس دوم : مدل سازی سینک (۲) (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازی سینک (۲) (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازی سینک (۲) (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازی سینک (۲) (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازی سینک (۲) (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازی سینک (۲) (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازی سینک (۲) (بخش هشتم)

درس نهم : مدل سازی سینک (۲) (بخش نهم)

درس دهم : مدل سازی سینک (۲) (بخش دهم)

درس یازدهم : نتیجه گیری

فصل پانزدهم : میز کار

درس اول : مدل سازی میز کار(بخش اول)

درس دوم : مدل سازی میز کار (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازی میز کار (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازی میز کار (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازی میز کار (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازی میز کار (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازی میز کار (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازی میز کار (بخش هشتم)

درس نهم : مدل سازی میز کار (بخش نهم)

درس دهم : نتیجه گیری

فصل شانزدهم : میز نهار خوری

درس اول : مدل سازی میز نهار خوری (بخش اول)

درس دوم : مدل سازی میز نهار خوری (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازی میز نهار خوری (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازی میز نهار خوری (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازی میز نهار خوری (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازی میز نهار خوری (بخش ششم)

درس هفتم : نتیجه گیری

فصل هفدهم : مدیریت حافظه

درس اول : مدیریت حافظه (بخش اول)

درس دوم : مدیریت حافظه (بخش دوم)

فصل هجدهم : هود

درس اول : مدل سازی هود (بخش اول)

درس دوم : مدل سازی هود (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازی هود (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازی هود (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازی هود (بخش پنجم)

درس ششم : نتیجه گیری

فصل نوزدهم : جزیره

درس اول : مدل سازی جزیره (بخش اول)

درس دوم : مدل سازی جزیره (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازی جزیره (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازی جزیره (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازی جزیره (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازی جزیره (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازی جزیره (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازی جزیره (بخش هشتم)

درس نهم : مدل سازی جزیره (بخش نهم)

درس دهم : مدل سازی جزیره (بخش دهم)

درس یازدهم : نتیجه گیری

فصل بیستم : مراجع خارجی

درس اول : مراجع خارجی (بخش اول)

درس دوم : مراجع خارجی (بخش دوم)

درس سوم : مراجع خارجی (بخش سوم)

درس چهارم : مراجع خارجی (بخش چهارم)

درس پنجم : مراجع خارجی (بخش پنجم)

درس ششم : مراجع خارجی (بخش ششم)

فصل بیست و یکم : مدل سازی بر اساس نقش و بافت

درس اول : مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش اول)

درس دوم : مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش هفتم)

فصل بیست و دوم : جمع بندی

محصولات مرتبط

نظرات شما

طراحی سایت
طراحی سایتسئوفروش ویلا و اجاره ویلاسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلا
قالب ووکامرس