آموزش Ansys15

15,900 تومان

نسخه : ۱۵

سال تولید : ۱۳۹۳

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : ۱ عدد

مدت زمان آموزش : ۱۷ ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

در انبار موجود نمی باشد

می‌توانید ایمیل خود را وارد کنید تا از موجود شدن این محصول بصورت خودکار آگاه گردید.

چکیده

نسخه : ۱۵

سال تولید : ۱۳۹۳

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : ۱ عدد

مدت زمان آموزش : ۱۷ ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

توضیحات

آموزش Ansys15

فصل اول : مباحث مقدماتی

نرم افزار Ansys

روشهای المان محدود

حجم فایلهای Ansys

Run کردن نرم افزار

محیط Ansys

خروج از نرم افزار Ansys

چند نکته مهم

اعتبار نرم افزار Ansys

فصل دوم: مدلسازی هندسی در Ansys

مدلسازی هندسی در Ansys

ثوابت هندسی در Ansys

فصل سوم: آنالیز خرپا

اهداف

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب نوع تحلیل

انتخاب نوع المان

تعریف ثوابت هندسی المان

تعریف مشخصات ماده

مدل سازی هندسی خرپا

مش بندی مدل هندسی

حل

اعمال شرایط تکیه گاهی

اعمال بارهای متمرکز

حل مسئله

مشاهده نتایج

مدل کلی تغییر شکل یافته و ماکزیمم جابجایی

ذخیره کردن تحلیل

فصل چهارم: آنالیز یک تیر با مقطع توخالی

اهداف

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب نوع تحلیل

انتخاب نوع المان

تعریف ثوابت هندسی المان

تعریف مشخصات ماده

مدلسازی هندسی تیر

حل

اعمال شرایط تکیه گاهی

اعمال بارهای متمرکز

حل مسئله

مشاهده نتایج

کانتور گشتاور خمشی

فصل پنجم: آنالیز تنش صفحه ای

اهداف

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب نوع تحلیل

انتخاب نوع المان

تعریف ثوابت هندسی المان

تعریف مشخصات ماده

مدلسازی هندسی صفحه

مش بندی مدل هندسی

حل

اعمال شرایط تکیه گاهی

اعمال بارفشاری

حل مسئله

مشاهده نتایج

رسم کانتور تنش معادل

فصل ششم: آنالیز تیر یک سر گیر تحت اثر نیروی وزن

اهداف

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب نوع تحلیل

انتخاب نوع المان

مدلسازی هندسی تیر

تعریف ثوابت هندسی المان

اعمال شرایط تکیه گاهی

اعمال میدان جاذبه

حل مسئله

مشاهده نتایج

مدل تغییر شکل یافته تیر

فصل هفتم: آنالیز تیر تحت بار گسترده

اهداف

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

تعریف مشخصات ماده

مدل سازی هندسی تیر

مش بندی مدل هندسی

حل

اعمال شرایط تکیه گاهی

اعمال بار گسترده از مسیر

حل مسئله

مشاهده نتایج

کانتور تنش اصلی

فصل هشتم: آنالیز غیر خطی تیر یک سر گیردار تحت مماس خمشی

اهداف

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب نوع تحلیل

انتخاب نوع المان

تعریف ثوابت هندسی المان

تعریف مشخصات ماده

مدل سازی هندسی تیر

مش بندی مدل هندسی

حل

تنظیم آنالیز غیر خطی

اعمال شرایط تکیه گاهی

اعمال گشتاور خارجی

حل مسئله

مشاهده نتایج

مشاهده کانتور جابجایی عمودی تیر

ذخیره کردن تحلیل

فصل نهم: آنالیز کمانش تیر یک سر آزاد-یک سر گیردار

اهداف

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب نوع تحلیل

انتخاب نوع المان

تعریف ثوابت هندسی المان

تعریف مشخصات ماده

مدل سازی هندسی تیر

مش بندی مدل هندسی

حل

فعال کردن اثرات پیش تنش

اعمال شرایط تکیه گاهی

اعمال بار واحد

حل مسئله

تعریف نوع آنالیز

تنظیم جزئیات آنالیز کمانش

توسعه حل

مشاهده نتایج

شکل مود

فصل دهم: آنالیز میله تحت کشش با ماده غیر خطی

اهداف

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

تعریف مشخصات ماده

مدل سازی هندسی تیر

مش بندی مدل هندسی

حل

تنظیم آنالیز غیرخطی

اعمال شرایط تکیه گاهی

حل مسئله

مشاهده نتایج

فصل یازدهم: مدلسازی استوانه توخالی با استفاده از تقارن محوری

اهداف

روش کار

انتخاب المان

تعریف مشخصات ماده

مدل سازی هندسی استوانه

مش بندی مدل هندسی

حل

اعمال شرایط تکیه گاهی

اعمال نیروی متمرکز

حل مسئله

مشاهده نتایج

فصل دوازدهم: آنالیز مودال تیر یک سر گیردار

اهداف

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

تعریف مشخصات ماده

مدل سازی هندسی تیر

مش بندی مدل هندسی

حل

تنظیمات آنالیز مودال

اعمال شرایط تکیه گاهی

حل مسئله

مشاهده نتایج

شکل مودها

انیمیشن ارتعاشی

فصل سیزدهم: آنالیز هارمونیک تیر یک سر گیردار

اهداف

صورت مسئله

پیش پردازش

انتخاب المان

تعریف ثوابت هندسی المان

تعریف مشخصات ماده

مدل هندسی تیر

مش بندی مدل هندسی

حل

تنظیمات آنالیز هارمونیک

اعمال شرایط تکیه گاهی

تنظیم محدوده فرکانس

حل مسئله

مشاهده نتایج

فصل چهاردهم: آنالیز مودال بال هواپیما

اهداف

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب المان

تعریف مشخصات ماده

مدلسازی هندسی سطح مقطع بال

مش بندی سطح ایجاد شده

Extrude کردن سطح مش بندی شده

حل

تنظیمات آنالیز مودال

اعمال شرایط تکیه گاهی

حل مسئله

مشاهده نتایج

فصل پانزدهم: آنالیز هارمونیک سیستم جرم فنر

اهداف

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب المان

تعریف ثوابت هندسی

ایجاد سیستم جرم و فنر

حل

اعمال شرایط مرزی

اعمال نیروی متمرکز

تنظیم آنالیز هارمونیک

تنظیم محدوده فرکانس

حل مسئله

مشاهده نتایج

فصل شانزدهم: آنالیز حرارتی هدایت در یک مکعب

اهداف

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب المان

تعریف مشخصات ماده

مدلسازی هندسی مکعب

مش بندی مدل هندسی

اعمال شرایط مرزی

حل مسئله

مشاهده نتایج

فصل هفدهم: آنالیز حرارتی جابجایی – هدایت در یک مکعب

اهداف

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب المان

تعریف مشخصات ماده

مدلسازی هندسی مکعب

مش بندی مدل هندسی

اعمال شرط مرزی دما ثابت

اعمال شرط مرزی عایق با ایزوله

اعمال شرط مرزی جابجایی

حل مسئله

مشاهده نتایج

فصل هجدهم: آنالیز انتقال حرارت گذرا در یک مکعب

اهداف

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب المان

تعریف مشخصات ماده

مدلسازی هندسی مکعب

مش بندی مدل هندسی

حل

انتخاب نوع آنالیز

تنظیمات آنالیز گذرا

اعمال شرط مرزی دما ثابت

اعمال شرایط اولیه

حل مسئله

مشاهده نتایج

فصل نوزدهم: آنالیز منجنیق

اهداف

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب المان

تعریف مشخصات ماده

مدلسازی هندسی منجنیق

حل

اعمال شرایط تکیه گاهی

اعمال بار متمرکز

حل مسئله

مشاهده نتایج

مدل تغییر شکل یافته تیر

جابجایی عمودی در محل اعمال نیروی متمرکز

فصل بیستم: فراخوانی مدل از نرم افزارهای دیگر

فصل بیست و یکم: آنالیز کوپله سازه ای-حرارتی یک میله

آنالیز کوپله سازی – حرارتی یک میله

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

ایجاد هندسه و تعریف خواص حرارتی

انتخاب المان

تعریف ثوابت هندسی المان

تعریف مشخصات حرارتی ماده

ایجاد مدل هندسی میله

مش بندی مدل هندسی

ذخیره کردن محیط حرارتی

ایجاد محیط سازه ای

تغییر نوع المان

تعریف مشخصات سازه ای ماده

ذخیره کردن محیط سازه ای

حل

محیط حرارتی

فراخوانی محیط حرارتی

اعمال شرایط مرزی حرارتی

حل مسئله

محیط سازه ای

فراخوانی محیط سازه ای

اعمال قیود سازه ای

در نظر گرفتن اثرات حرارتی

اعمال دمای مرجع

حل مسئله

مشاهده نتایج

فصل بیست و دوم: استخراج نتایج برای یک مقطع از جسم

استخراج نتایج برای یک مقطع از جسم

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب المان

تعریف مشخصات ماده

مدل سازی هندسی تیر

مش بندی مدل هندسی

حل

اعمال شرایط تکیه گاهی

اعمال بار متمرکز

حل مسئله

مشاهده نتایج

کانتور تغییر مکان تیر

کانتور تغییر مکان در سطح طولی وسط تیر

کانتور تغییر مکان برای ۱۶/۱ طول تیر

فصل بیست و سوم: استخراج نتایج بر روی یک مسیر دلخواه از جسم

استخراج نتایج بر روی یک مسیر دلخواه از شکل

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب المان

تعریف ثوابت هندسی

تعریف مشخصات ماده

مدل سازی هندسی صفحه

مش بندی مدل هندسی

حل

اعمال شرایط مرزی

اعمال بار فشاری

حل مسئله

مشاهده نتایج

فصل بیست و چهارم: استفاده از جدول برای مشاهده نتایج

استفاده از جدول برای مشاهده نتایج

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب المان

تعریف ثوابت هندسی

تعریف مشخصات ماده

مدل سازی هندسی تیر

مش بندی مدل هندسی

حل

اعمال شرایط مرزی

اعمال بار متمرکز

حل مسئله

مشاهده نتایج

تعریف کمیت های مد نظر

مرتب کردن داده ها روی محورهای مختصات

رسم نمودار

فصل بیست و پنجم: تنظیمات گرافیکی نرم افزار

تنظیمات گرافیکی نرم افزار

صورت مسئله

روش کار

پیش پردازش

انتخاب المان

تعریف ثوابت هندسی المان

تعریف مشخصات ماده

مدل سازی هندسی تیر

مش بندی مدل هندسی

حل

اعمال شرایط تکیه گاهی

اعمال نیروی متمرکز

حل مسئله

مشاهده نتایج

شماره گره ها

حذف شرایط مرزی

تنظیمات پنجره گرافیکی

حجم دادن به مدل خطی

نمایش مدل در نماهای مختلف

تنظیمات کانتور

تغییر تعداد رنگ

تغییر نوع رنگ

فصل بیست و ششم : معرفی برخی از المانهای Ansys

Structural Beam

Structural Pipe

Structural Solid

Structural Shell

Contact

Thermal Link/ Thermal Solid

فصل بیست و هفتم: انتخاب بخشی از مدل

فصل بیست و هشتم: مدلسازی هندسی رینگ

مدل سازی هندسی رینگ

ایجاد سه مستطیل

یکپارچه کردن مستطیل ها

ایجاد دوایر

کپی دایره کوچک

کم کردن دایره بزرگ از سطح اصلی

یکپارچه کردن سطوح

Fillet   زدن نیمه بالایی سطح

ایجاد سطوح Fillet

یکپارچه کردن سطوح

دوران سطح

حذف شماره سطوح و خطوط از پنجره گرافیکی

ایجاد صفحه کاری

نمایش جزئیات صفحه کاری

ایجاد سیلندر کوچک

تغییر صفحه کاری

کپی کردن سیلندر کوچک

کم کردن سیلندرها از بدنه اصلی رینگ

فصل بیست و نهم: مدلسازی Spindle

مدل سازی Spindle

ایجاد مستطیل

ایجاد نقاط

ایجاد سطح پایه

ایجاد سوراخ های سطح پایه

اکسترود کردن سطح پایه

تغییر صفحه کاری

ایجاد سطح پایه قسمت شیب دار

اکسترود کردن سطح شیب دار

ایجاد دنده روی سطح شیب دار

تغییر صفحه کاری

ایجاد رابط بین پایه و قسمت شیب دار

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش Ansys15”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

محصولات مرتبط

طراحی سایت